fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

  4 TO 2 ENCODER

Proje Tanımı:

Bu projemizde 4 to 2 encoder (şifreleyici ) tasarlayacağız.

 1) VHDL KODU (Sıralı Durum)

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity encoder is
        Port (    reset    :  in  STD_LOGIC;
                     CLK      :  in  STD_LOGIC;
                     D_in     :  in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                     D_out   :  out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
       end encoder;

architecture Behavioral of encoder is
begin
      process(CLK,reset,D_in)
      begin
            if reset='1' then
                    D_out<= (others=>'0');
            elsif CLK= '1' and CLK'event then
                     case D_in is
                            when "0001"=> D_out<="00";
                            when "0010"=> D_out<="01";
                            when "0100"=> D_out<="10";
                           when "1000"=> D_out<="11";
                           when others=> NULL;
                    end case;
             end if;
      end process;
end Behavioral;

Programın ModelSim de simülasyonunu yaptıktan sonra aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

 2) VHDL KODU (Paralel  Durum )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity encoder is
           Port (  D_in    : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                       D_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
end encoder;

architecture Behavioral of encoder is
begin
       with  D_in select
                 D_out<= "00" when "0001",
                                  "01" when "0010",
                                  "10" when "0100",
                                  "11" when "1000",
                                  "ZZ" when others;   
  end Behavioral;                       

Programın ModelSim'de simülasyonunu yaptıktan sonra aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.