fpganedir.com'da ara

fpganedir mail

PORT  

FPGA’de en çok kullanılan üç çeşit port tanımlıdır.

1. INPUT

  Giriş portudur.
  Port adı: in type;
  Data: in STD_LOGIC;

2. OUTPUT

  Çıkış portudur.
  Port adı: out type;
  Output : out STD_LOGIC_VECTOR(3  downto 0);
  Output : out STD_LOGIC_VECTOR(0  to 3);

3. INOUT (ÇİFT YÖNLÜ PORT)

Hem giriş hemde çıkış olarak kullanılabilir. RAM gibi data depolama uygulamalarında data bus  için kullanılır.
Port adı : inout type;

Örnek (RAM Uygulaması):

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity RAM is
    Port ( Clk : in  STD_LOGIC;          
               Data : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
               Adress : in  STD_LOGIC_VECTOR  (7 downto 0);
               R_Wn : in  STD_LOGIC);        
end RAM;

architecture Davranis of RAM is
       type RAM_D is array (2**8-1 downto 0)  of std_logic_vector(7 downto 0);
       signal RAM_U : RAM_D;
 begin
        process(Clk,R_Wn)
        begin   
             if (falling_edge(Clk)) then --Clk düşün ucunda
                      if R_Wn= '1' then--ram'den veri okuma
                                Data<= RAM_U(conv_integer( Adress));
                       else --Ram'e veri yazma
                                RAM_U(conv_integer( Adress))<=Data;
                       end if;                          
              end if;

         end process;
   end Davranis;

 

 

Anasayfa | Fpga | VHDL | VHDL Sözlüğü | Embedded Sistem | Android | Sayısal Tasarım | Simulasyon | PCB | Örnekler | Forum | İletişim
Copyright © 2010-2013 FPGAnedir. All Rights Reserved.